Viisipuu logo

Täyden palvelun metsätoimisto

Tarjouspyyntö

Metka juttu

MMM:n asettama työryhmä julkisti alkuvuodesta muistionsa metsätalouden uudeksi kannustejärjestelmäksi. Suomeksi tämä tarkoittaa, että uusi KEMERA tullaan korvaamaan muutaman vuoden päästä Metkalla. Muistio on yli 150 sivuinen.

Taimikon ja nuoren metsän hoidon osalta tavoitteeksi on asetettu metsänomistajien aktivointi taimikoiden varhaishoitoon. KEMERA:ssa tuki edellyttää ennakkosuunnitelman tekoa. Uudessa Metka:ssa ei ennakkosuunnitelmaa enää vaadita.

Uudessa Metka:ssa taimikonhoitoon myönnettäisiin tuki, jos jäävän puuston keskipituus on 0,7 – 12 metriä. Alle kolmen metrin taimikoissa ei hoidon jälkeen saa olla kasvatettavan havupuuston tai lehtipuuston kasvua haittaavaa tai latvavaurioita aiheuttavaa etukasvuista lehtipuustoa. Kun puusto on yli kolme metriä mutta alle kahdeksan metriä, kohteelle saa jäädä hoidon kohteena olevaan jaksoon enintään 2500 runkoa hehtaarille. Kun hoidettavan jakson puiden keskipituus on yli kahdeksan metriä, saa kohteelle jäädä enintään 1 200 runkoa hehtaarille, kun pääpuulaji on koivu ja enintään 1 500 runkoa hehtaarille, kun pääpuulaji on havupuu.

Tähän asti kaikki on vielä ok.

Nykyinen KEMERA-tuki on porrastettu. Varhaishoidon tuki on 160 €/ha ja nuoren metsän hoidolla  230 €/ha. Mikäli kohteelta korjataan Etelä-Suomessa vähintään 35 m3/ha puustoa, on tukea korotettu 200 €/ha. Tällöin energiapuukohteilla on mahdollista saada 430 €/ha tukea.

Tuolla tukitasolla on ollut mahdollista hyödyntää hoitokohteen puuenergia. Tuo pienpuun korjuutuki huomioiden on kohteelle voitu saada lähes 12 €/m3.

Pienpuun korjuutuella on erittäin suuri merkitys, kun tuollaisten kohteiden työ- ja korjuukustannus on usein 30 €/m3. Rankapuunkin keskihinta tien varressa harvoin on tuota kolmea kymppiä ja kokopuulla se on alle 25 euroa, jää isännälle vielä reilusti maksettavaa, vaikka yrittäjä veisi energiapuutkin.

Jos Metsätalouden kannustejärjestelmä toteutuu työryhmän esittämällä tavalla, putoaa energiapuun korjuumäärät huomattavasti. Ainoa keino, millä yrittäjä voi tuen laskua kompensoida, on korjata keskijäreydeltään entistä isompaa puustoa. Puun litrakoon noustessa putoaa korjuukustannus nopeasti.

Uuden Metka:n seurauksena ensiharvennukset tehdään myöhemmin, jolloin puuston kehitys viivästyy ja kuitupuukokoista puustoa menee lisääntyvässä määrin energiaksi. Siitä ei sellun ostajat tykkää. He alkavat syyllistää metsänomistajia ja energiayrittäjiä.

Metka voidaan vielä tässä vaiheessa korjata.